Regulamin Centrum Holistycznej Terapii Psychosomatycznej w Pile
(w dalszej treści jako Centrum)

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz korzystania z usług leczniczych i terapeutycznych oraz funkcjonowania w obiekcie Centrum a także prawa i obowiązki Klienta Centrum,
 2. Każdy Klient przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
 3. W ośrodku obowiązuje zasada wzajemnego szacunku i pełnej dyskrecji.

I. OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w Ośrodku zobowiązany jest do:

 1. Bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad zawartych w powyższym regulaminie,
 2. Całkowitej abstynencji od środków zmieniających świadomość,
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków oraz ich dawek. Leki zatwierdzone przez lekarza pacjent zobowiązany jest przyjmować ściśle według zaleceń,
 4. Pokrywanie samodzielnie wszelkich kosztów leczenia chorób współistniejących,
 5. W przypadku chorób przewlekłych Klient zobowiązany jest stawić się w Centrum z zapasem własnych leków na czas trwania terapii oraz poinformować personel Centrum zarówno o posiadanych chorobach jak i przyjmowanych lekach,
 6. Dbania o sprzęt, z którego korzysta w czasie terapii oraz w Centrum,
 7. Wyłączania telefonów komórkowych na czas zajęć,
 8. Punktualności i przestrzegania harmonogramu dnia,
 9. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.30 - 7.00,
 10. Wykonywania poleceń personelu związanych z terapią i pobytem w Centrum,
 11. Poddania się badaniom alkomatem o każdej porze i na każde wezwanie personelu medycznego i terapeutycznego.

II. PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

Pacjent w czasie pobytu w Centrum ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej,
 2. Zgłaszania członkom zespołu terapeutycznego wszelkich problemów, zarówno natury zdrowotnej jak i osobistej,
 3. Korzystania z infrastruktury Centrum przeznaczonej dla celów terapeutycznych,
 4. Kontaktu z najbliższymi osobami w wyznaczonych na to terminach za zgodą terapeuty prowadzącego.

III. WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

Pacjentowi w czasie pobytu w Centrum na terapii nie wolno:

 1. Opuszczać terenu Centrum bez wiedzy i zgody personelu,
 2. Stosować przemocy,
 3. Przebywać na salach pacjentów w godzinach ciszy nocnej,
 4. Opuszczać zajęcia terapeutyczne,
 5. Przyjmować wizyty poza uzgodnionymi terminami i bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,
 6. Palić tytoniu w miejscu innym niż do tego wyznaczone,
 7. Posiadać wszelkich urządzeń, sprzętów, narzędzi, które personel Centrum uzna za przeszkadzające w procesie terapeutycznym,
 8. Posiadać ani spożywać jakichkolwiek substancji czynnych zmieniających świadomość.

IV. KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI CENTRUM

 1. Natychmiastowy wypis z Centrum następuje w skutek:
  1. złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,
  2. opuszczenia Centrum bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,
  3. stosowania przemocy.
 2. Przekroczenie pozostałych punktów Regulaminu, powoduje rozpatrzenie sprawy przez zespół terapeutyczny, który po rozważeniu wszystkich okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o warunkach dalszego pobytu pacjenta w Centrum.
 3. O decyzji zespołu terapeutycznego wobec winnego powiadamiana jest cała społeczność Centrum.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 1. W razie rezygnacji pacjenta z leczenia, wydalenia z ośrodka w wyniku łamania zasad regulaminu lub przerwania terapii z jakichkolwiek innych przyczyn – pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 2. Zakazuje się wnoszenia na zajęcia terapeutyczne jedzenia.
 3. Niedziela jest wyłącznym dniem przeznaczonym na odwiedziny rodziny. Pacjent jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swoich gości.
 4. Bezwzględnie zakazuje się wnoszenia na teren ośrodka alkoholu w jakiejkolwiek postaci (zakaz dotyczy zarówno samych pacjentów jak i osób odwiedzających).
 5. W przypadku dokonania przez pacjenta zniszczeń w Centrum w skutek świadomego działania lub zaniedbania ponosi on odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
 6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty nie oddane przez pacjenta do depozytu.
 7. Wszelkie usterki i awarie urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie Centrum winny być niezwłocznie zgłaszane personelowi.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Centrum prosimy o bezpośredni kontakt z personelem.